Our Team Member

Mamunur Rahman

Mamunur Rahman

Legal Manager

Mamunur Rahman

Legal Manager

S. M. Jahangir Alam

S. M. Jahangir Alam

Business Consulting Manager

S. M. Jahangir Alam

Business Consulting Manager

Sazzadur Rahman

Sazzadur Rahman

Financial Analyst

Sazzadur Rahman

Financial Analyst

Shamsur Rahaman Shamim

Shamsur Rahaman Shamim

Market Analyst

Shamsur Rahaman Shamim

Market Analyst

Shahriar Mahmud

Shahriar Mahmud

Investment Counselor

Shahriar Mahmud

Investment Counselor

Al Hamida Sayna

Al Hamida Sayna

Executive of HR & IR Development

Al Hamida Sayna

Executive of HR & IR Development

Saima Sultana Nisha

Saima Sultana Nisha

Financial Analyst

Saima Sultana Nisha

Financial Analyst

Alamgir Hossain

Alamgir Hossain

Assistant Manager (HR Legal Admin)

Alamgir Hossain

Assistant Manager (HR Legal Admin)

Mehedi Hasan

Mehedi Hasan

Office Executive

Mehedi Hasan

Office Executive