Our Team Member

Shamsur Rahaman Shamim

Shamsur Rahaman Shamim

Market Analyst

Shamsur Rahaman Shamim

Market Analyst

Md. Sazzadur Rahman

Md. Sazzadur Rahman

Financial Analyst

Md. Sazzadur Rahman

Financial Analyst

Shaima Sultana Nisha

Shaima Sultana Nisha

Financial Analyst

Shaima Sultana Nisha

Financial Analyst

Mukta Mazumder

Mukta Mazumder

Financial Analyst

Mukta Mazumder

Financial Analyst